AutoGas - газови инжекциони
Велико Търново: 0876 994 406 Хасково: 0886 425 912

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ГАЗОВИ УРИДБИ


ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ГАЗОВИ УРИДБИ, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА САМО В ПУНКТОВЕТЕ ЗА ГТП, ЗАЕДНО С ПРЕГЛЕДА НА АВТОМОБИЛА.
Автомобилни газови уредби - АГУ 

Нормативна наредба действаща от 01.01. 2012г

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ГАЗОВИ УРИДБИ, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА САМО В ПУНКТОВЕТЕ ЗА ГТП, ЗАЕДНО С ПРЕГЛЕДА НА АВТОМОБИЛА. 
Нормативна наредба действала до края на 2011г. 
Техническия надзор се извършва в съответствие с в съответствие с НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове Приета с ПМС № 243 от 10.09.2004 г., обн., ДВ, бр. 82 от 21.09.2004 г., в сила от 22.10.2004 г., изм., бр. 104 от 26.11.2004 г., изм. и доп., бр. 32 от 18.04.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 85 от 20.10.2006 г., бр. 64 от 18.07.2008 г., в сила от 19.08.2008 г., доп., бр. 32 от 28.04.2009 г. 
Регистриране на Автомобилни газови уредби за втечнен въглеводороден газ 
Съгласно чл.191 ал.2 на Наредбата устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове Ползвателите на Автомобилни газови уредби за втечнен въглеводороден газ, са длъжни в 7-дневен срок след монтирането им да ги регистрират пред избран от тях орган - Органът за технически надзор при „ ТНС” ООД. 
Регистрирането се извършва по писмено заявление на ползвателя, придружено с ревизионна книга или паспорт и следните документи в два екземпляра: 
а) инструкция за монтаж и безопасна експлоатация; 
б) протоколи от изпитвания; 
в) удостоверения за качество на използваните материали; 
г) техническа документация на резервоара. 
Видове технически прегледи, които се осъществяват 
Органът за технически надзор при „ ТНС” ООД извършва следните технически прегледи на АГУ: 
1. първоначални, при които се извършва изпитване на якост на резервоара и на плътност на останалите елементи - след регистрирането им; 
2. периодични: 
а) с изпитване на якост на резервоара и на плътност на останалите елементи - най-малко веднъж на 5 години; 
б) външен технически преглед, при който се извършва и изпитване на плътност - най-малко веднъж на 12 месеца; 
3. след подмяна или ремонт на резервоара или когато не са експлоатирани повече от 6 месеца, при които се извършват изпитванията по т. 1. 
Технически преглед - дейност дефинирана по нормативен акт, при която се извършват проверки и изпитания на СПО за установяване на съответствието му по отношение на устройство, монтаж и безопасност с изискванията на нормативният акт и техническа документация. 
Ред за извършване на техническите прегледи и проверки. 
Ползвателят е длъжен да представи АГУ за извършване на регистрация и първоначален технически преглед до 7 дни след монтирането. 
Отказва се извършването на прегледа, ако ползвателя не е изпълнил условията определени в Наредбата. 
В случаите описани в т. 1.3., ползвателят е длъжен да уведоми органа за технически надзор за извършване на технически преглед и да спазва изискването на чл. 48 от ЗИТП. 
В случаи, че АГУ не е експлоатирана повече от 6 месеца ползвателят е длъжен да уведоми органа за ТН. 
Допуска се удължаване до 6 месеца на сроковете по т. 1.2.(а), по писмено заявление на ползвателя на АГУ, в което той предлага нова дата за извършване на периодичния преглед и технически и организационни мерки за осигуряване на безопасната експлоатация в този срок. 
За краен срок за извършване на периодичен преглед се приема датата, на която е извършен последния технически преглед. 
Ползвателят е длъжен да осигури спиране, почистване и възможност за извършване на съответния преглед на Газовата уредба. 
Ползвателят е длъжен да предостави паспорт на АГУ при поискване от органите за технически надзор. 
Техническите прегледи се извършват в присъствието на ползвателя на газова уредба. 
2.2. Първоначален технически преглед. 
Първоначален технически преглед се извършва след регистриране и преди пускане в експлоатация на СПО по заявление от ползвателя. 
Проверява се съответствието на АГУ с представената техническа документация и с изискванията за устройство. 
Проверява се съответствието на данните от паспорта на уредбата и тези, маркирани върху заводската табелка на бутилката. 
Извършва се външен преглед на АГУ. 
а) Наличие на документи, удостоверяващи правилното действие на предпазната арматура. 
б) Цялата бутика се оглежда за вдлъбнатини, подбитости, нарези, изпъкналости, пукнатини, разслоявания или пробождания. 
в) Оглежда се за корозия, особено в зони, където може да се събира вода, по дъното на бутилката, по шевовете и около табелката с данни. 
в) Други дефекти, например повредени резби на фланеца. 
г) Цялост на всички неподвижни части. 
д) Цялостната комплектовка и външното състояние на отделните елементи на АГУ. 
е) Стабилността на закрепване на бутилката към автомобила и състоянието на газопредпазното устройство върху нея. 
ж) Недопустимо изместване или повреда на свързващите съединения или укрепващите елементи. 
з) Стабилността на закрепване на гофрирания шланг за отвеждане пропуски на газ от газопредпазното устройство. 
и) Състоянието на газопровода от бутилката до електромагнитния вентил. 
Газопровода не трябва да преминава в близост до амортисьори и пружини. 
Трябва здраво да е прикрепен с крепежни елементи към купето на автомобила к) Стабилността на закрепване на редуктор -изпарителя към купето 
л) Изправността на електрическите връзки на електромагнитните вентили, редуктор - изпарителя, командния ключ и предпазителя на електроинсталацията на автомобила, визуално за наличие на нарушена изолация и други механични повреди, както и чрез прослушване на работещ двигател на режим "газ", м) Когато резервоарът е монтиран в пътническото или багажното отделение, устройството за пълнене се поставя откъм външната страна на автомобила. Счита се че резултатите от външният преглед са положителни, ако не са констатирани нарушения. 
2.3. Изпитване на якост. 
Изпитването на якост се извършва с вода, като налягането на изпитване е 3,0 Мра. Температурата на водата при изпитване трябва да бъде от +5 до +50°С. Минималното време за изпитване на якост е 30 min. 
а) Плавно се отваря разходния вентил на блока на арматурата и газсигнализатор се проверява на входа на редуктор-изпарителя наличието газ. След като се прецени, че няма наличие на газ, разходния вентил на на арматурата се затваря. Маркира се положението на бутилката. Демонтажа се извършва на открито или под навес. 
б) След като бутилката се демонтира от МПС, тя се поставя върху ролките стенда с утайник, разходният вентил повторно се отваря плавно и бавно. Cлед като се установи, че няма наличие на газ, се демонтира сондата на резервоара чрез шестограмните болтове. 
в) Бутилката се продухва с въздух и се измива отвътре обилно с вода, която събира във вана с утайник. Когато ваната се напълни, чрез преливник вода се изхвърля в канала, а утайката се събира съобразно нормите за опазване околната среда. 
г) Бутилката трябва да бъде почистена и да се премахнат от външна повърхност всички ронливи покривни слоеве, корозионни образования, други чужди вещества чрез почистване със стоманена тел, химическо почистване или други подходящи методи. Трябва да се внимава, за да се избегнат повреди по бутилката. 
д) Извършва се външен визуален оглед. Цялата бутилка трябва да бъде огледана за: вдлъбнатини, подбитости, нарези, изпъкналости, пукнатини, разслоявания или пробождания. 
корозия, особено в зони, където може да се събира вода, по дъното на бутилката.по шевовете и около табелката с данни, други дефекти, например повредени резби на фланеца. цялост на всички неподвижни части. 
е) Бутилката се поставя на стенд за хидравлично изпитване и се запълва с вода. 
ж) Налягането в бутилката се повишава плавно до налягане при изпитване на якост. 
з) Изчаква се докато налягането и температурата на флуида се стабилизират. 
и) Ако през това време налягането се промени то се коригира. 
к) Прекъсва се връзката между източника на налягане и инсталацията. 
л) Отчита се стойността на налягането и се документира. 
м) В края на определеното време за изпитване се проверяват визуално всички елементи и неразглобяеми съединения за пропуски, деформации или други повреди. Не се допуска сълзене, изпотяване и остатъчна деформация по корпуса. 
н) Отново се отчита налягането и се документира, 
о) След приключване на изпитването налягането се намалява до нула, отстранява се флуида и бутилката се продухва с въздух, за да се подсуши. 
п) Извършва се вътрешен визуален оглед, като бутилката се проверява вътрешно за следи от корозия или други дефекти, като се използва безопасно осветление, 
р) Проверява се изправността на 80%-товия спирателен клапан - съгласно инструкция. с) Монтира се арматурата на бутилката, като се подменя уплътнението, 
т) Бутилката се монтира, като се спазват нанесените маркировки, 
у) Свързват се тръбопроводите към арматурата, като се подменят лещите, 
ф) Изправното действие и настройката на предпазния клапан на автомобилната газова уредба се проверява най-малко веднъж на 24 месеца. Проверката се документира в паспорта на АГУ. 
Изпитването се счита за успешно, ако не се констатира разлика в регистрираното налягане в началото и в края на изпитването. Бракуваните бутилки се отделят за унищожаване 
2.4. Изпитване на плътност на АГУ 
а) Напълва се бутилката с газ не по-малко от 5 % от обема й; 
б) Проверява се с пенообразуващо вещество или с газ сигнализатор херметичността на монтажа на арматурата към бутилката и на газопровода до електромагнитния вентил и до редуктор - изпарителя; 
в) Плавно и бавно (за да не се включи скоростния вентил) се отваря разходния вентил на блока на арматурата и се проверява херметичността на разходния тръбопровод на блока, арматурата и електромагнитния; 
г) Включва се двигателя и се превключва вида на горивото на положение "газ". Провервява се херметичността на връзките по тръбопровода от електромагнитния вентил до редуктор-изпарителя. 
д) Всички връзки се проверяват за пропуски с пенообразуващо вещество. Изпитването се счита за успешно, ако няма пропуски в съединенията. 
3. Периодични технически прегледи. 
3.1 Пълен технически преглед - веднъж на 5 години. Извършват се действията, описани в т. 2. 
3.2. Външен технически преглед - веднъж на 12 месеца. Извършват се действията, описани в т. 2.1.,т.2.2., 2.3. и т 2.5. без спиране от експлоатация. 
4. След подмяна или ремонт на резервоара или когато не са експлоатирани повече от 6 месеца. 
Извършват се действията, описани в т. 2. 
• на резервоара на АГУ стикер с жълт цвят с черен надпис и със съдържание и размери съгласно образец; 
• на задното стъкло на МПС от вътрешната страна в горния ляв ъгъл или на подходящо място на челното стъкло, ако МПС няма задно стъкло, стикер с опознавателен знак съгласно чл. 18, ал. 1, т. 16 от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата ; стикерът се поставя еднократно.