AutoGas - газови инжекциони
Велико Търново: 0876 994 406 Хасково: 0886 425 912

НАРЕДБА No Н-3 от 18.02.2013 г.


НАРЕДБА No Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространст
замерване на изгорели газове
НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба No Н-3 от 2013 г. за
изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни
средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства,
регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз, или
друга държава – страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство
(ДВ, бр. 31 от 2014 г.)
..............................................................................................................................
Допълнителна разпоредба
§ 11. Навсякъде в наредбата абревиатурите "LPG" и "CNG" се заменят съответно с "ВНГ" и "СПГ".
Заключителна разпоредба
§ 12. Разпоредбите на § 3 относно чл. 26, ал. 3 – 6 влизат в сила от 1 септември 2014 г.
Приложение No 1 към чл. 20, ал. 1 (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2014 г.)
Изисквания относно монтирането на специфични компоненти за използване
на втечнен нефтен газ (ВНГ) или сгъстен природен газ (СПГ) в задвижващата система на превозното средство
Раздел I Изисквания към системата за втечнен нефтен газ (ВНГ) 1. Определения
За целите на този раздел се прилагат следните определения: 1.1. "Налягане" е относителното налягане спрямо атмосферното налягане, освен ако не е указано друго.
1.2. "Сервизно налягане" е установеното налягане при постоянна температура 15 °С.
1.3. "Изпитвателно налягане" е налягането, на което се подлагат компонентите по време на изпитването.
1.4. "Работно налягане" е максималното налягане, за което са проектирани компонентите и на базата на което се определя тяхната издръжливост.
1.5. "Експлоатационно налягане" е налягането при нормални условия на експлоатация.

1.6. "Максимално експлоатационно налягане" е максималното налягане на компонент, което може да възникне по време на експлоатация.
1.7. "Резервоар" е всеки съд, използван за съхранение на втечнен нефтен газ (ВНГ). Резервоарът може да бъде:
а) стандартен цилиндричен резервоар с цилиндрична обвивка, два изпъкнали края, полусферични или елипсовидни и с необходимите отвори;
б) специален резервоар: резервоар, различен от стандартните цилиндрични резервоари.
1.8. "Изцяло композитен резервоар" е резервоар, направен изцяло от композитни материали с неметална обшивка.
1.9. "Принадлежности, монтирани на резервоара" е следното оборудване, което може да е отделно или комбинирано:
а) спирателен клапан за ниво 80 %; б) индикатор за ниво; в) предпазен клапан; г) дистанционно управляем работен клапан с ограничителен клапан; д) горивна помпа; е) мултиклапан; ж) газоизолиращ кожух; з) куплунг за захранване; и) възвратен клапан; й) устройство за освобождаване на налягането. 1.10. "Спирателен клапан за ниво 80 %" е устройство, което ограничава пълненето до максимум 80 % от капацитета на резервоара.
1.11. "Индикатор за ниво" е устройство за проследяване на нивото на течността в резервоара.
1.12. "Предпазен клапан" е устройство, което ограничава налягането, образувано в резервоара.
1.13. "Устройство за освобождаване на налягането" е устройство за защита на резервоара от експлозия, в случай на възникване на пожар, чрез изпускане на ВНГ, съдържащ се в резервоара.
1.14. "Дистанционно управляем работен клапан с ограничителен клапан" е устройство, което позволява пускането и прекъсването на захранването с ВНГ на изпарителя/регулатора за налягане. Дистанционно управление означава, че работният клапан се управлява от електронен блок за управление. Когато двигателят на превозното средство не работи, клапанът е затворен. Ограничителен клапан е устройство, което ограничава притока на ВНГ.
1.15. "Горивна помпа" е устройство, което осигурява захранването на двигателя с ВНГ в течно състояние чрез увеличаване на налягането от резервоара.
1.16. "Мултиклапан" е устройство, което се състои от част или всички от принадлежностите, посочени в т. 1.10 до 1.13, и куплунга за захранване (горивна помпа/задвижващо устройство/сензор за ниво на горивото).
1.17. "Газоизолиращ кожух" е устройство за защита на принадлежностите и за отвеждане на всеки възможен теч на гориво в атмосферата.
1.18. "Възвратен клапан" е устройство, което позволява притока на ВНГ в течно състояние в една посока и предотвратява притока на ВНГ в течно състояние в противоположната посока.
1.19. "Изпарител" е устройство, предназначено да изпарява ВНГ от течно в газообразно състояние.
1.20. "Регулатор за налягане" е устройство, предназначено да намалява и регулира налягането на ВНГ.
1.21. "Спирателен клапан" е устройство за спиране притока на ВНГ. 1.22. "Предпазен клапан на газопровода" е устройство, което предотвратява нарастването на налягането в газопровода над предварително зададена стойност.
1.23. "Впръсквач или впръскващо устройство на газ или газосмесител" е устройство, което позволява впръскването в двигателя на ВНГ в течно или газообразно състояние.
1.24. "Газов дозатор" е устройство, което измерва и/или разпределя притока на газ към двигателя и което може да бъде отделно или комбинирано с впръскващото устройство на газ.
1.25. "Електронен блок за управление" е устройство, което управлява подаването на ВНГ към двигателя и прекъсва автоматично захранването на спирателните клапани на системата за ВНГ в случай на прекъсването на тръбопровода за захранване с гориво, причинено от пътнотранспортно
произшествие или от блокиране на двигателя.
1.26. "Сензор за налягане или температура" е устройство, което измерва налягане или температура.
1.27. "Филтър за ВНГ" е устройство, което пречиства ВНГ, като филтърът може да бъде вграден в други компоненти.
1.28. "Гъвкав маркуч" е маркуч за провеждане на ВНГ в течно или газообразно състояние при различни налягания от една точка до друга.
1.29. "Пълначно устройство" е устройство, което позволява пълненето на резервоара. Пълначното устройство може да бъде осъществено чрез вграждане в спирателния клапан за ниво 80 % на резервоара или чрез дистанционно пълначно устройство, разположено извън превозното средство. 1.30. "Сервизно съединение" е съединение в горивопровода между резервоара за гориво и двигателя. При липса на гориво в едногоривно превозно средство двигателят може да работи със сервизен резервоар за гориво, който може да бъде свързан със сервизното съединение.
1.31. "Тръбопровод за гориво" е тръба или канал, който свързва впръскващите устройства на гориво.
1.32. "Втечнен нефтен газ (ВНГ)" е продукт, съставен основно от пропан, пропен (пропилен), нормален бутан, изобутан, изобутилен, бутан (бутилен) и етан. 2. Устройство на системата за ВНГ
2.1. Системата за ВНГ трябва да съдържа най-малко следните компоненти: 2.1.1. Резервоар за ВНГ. 2.1.2. Спирателен клапан за ниво 80 %. 2.1.3. Индикатор за ниво. 2.1.4. Предпазен клапан. 2.1.5. Дистанционно управляем работен клапан с ограничителен клапан. 2.1.6. Регулатор за налягане и изпарител, които могат да бъдат комбинирани.
2.1.7. Дистанционно управляем спирателен клапан. 2.1.8. Пълначно устройство. 2.1.9. Тръби и маркучи за газ. 2.1.10. Газопреносни връзки между компонентите на системата за ВНГ. 2.1.11. Впръсквач или впръскващо устройство на газ или газосмесител. 2.1.12. Електронен блок за управление. 2.1.13. Устройство за освобождаване на налягането (предпазител). 2.2. Системата за ВНГ може да включва и следните компоненти: 2.2.1. Газоизолиращ кожух, покриващ елементите, монтирани към резервоара за ВНГ.
2.2.2. Възвратен клапан. 2.2.3. Предпазен клапан на газопровода. 2.2.4. Газов дозатор. 2.2.5. Филтър за ВНГ. 2.2.6. Сензор за налягане или температура. 2.2.7. Горивна помпа за ВНГ. 2.2.8. Куплунг за захранване на резервоара (задвижващо устройство, горивна помпа, сензор на нивото на горивото).
2.2.9. Сервизно съединение (само за едногоривни превозни средства без система за редуциране на броя на работещите цилиндри и мощността).
2.2.10. Система за избор на гориво и електрическа система. 2.2.11. Тръбопровод за гориво. 2.3. Принадлежностите на резервоара, посочени в т. 2.1.2 до 2.1.5, могат да бъдат комбинирани.
2.4. Дистанционно управляемият спирателен клапан, посочен в т. 2.1.7, може да бъде комбиниран с регулатора на налягане/изпарителя.
2.5. Допълнителните компоненти, необходими за ефективната работа на двигателя, могат да бъдат монтирани в тази част на системата за ВНГ, където налягането е по-малко от 20 kPa. 3. Общи изисквания
3.1. Системата за ВНГ, която е монтирана на превозното средство, трябва да функционира по такъв начин, че максималното работно налягане, за което е проектирана и одобрена, не може да бъде надвишено.
3.2. Всички части на системата трябва да притежават одобряване на типа за индивидуални части съгласно част I от Правило No 67 на ИКЕ/ООН, изменение 01.
3.3. Материалите, използвани в системата, трябва да са подходящи за използване с ВНГ.
3.4. Всички части на системата трябва да са закрепени по подходящ начин. 3.5. Не се допускат никакви течове от системата за ВНГ.

3.6. Системата за ВНГ трябва да бъде монтирана по такъв начин, че да има възможно най-добрата защита срещу повреда, като повреда, дължаща се на движещите се части на превозното средство, удар, остъргване или товарене, разтоварване или преместване на товара на превозното средство.
3.7. Не се допуска свързване на каквито и да е било уреди към системата за ВНГ освен тези, стриктно необходими за правилното функциониране на двигателя на моторното превозно средство.
3.7.1. Независимо от изискванията на т. 3.7 моторните превозни средства от категории M2, M3, N2, N3 и M1 с технически допустима максимална маса > 3500 kg или с код на каросерията SA могат да бъдат оборудвани с отоплителна система за отопление на отделението за пътници, която е свързана със системата за ВНГ.
3.7.2. Допуска се монтирането на отоплителната система, посочена в т. 3.7.1, когато отоплителната система е подходящо защитена и не оказва влияние върху нормалното функциониране на системата за ВНГ.
3.7.3. Независимо от изискванията на т. 3.7 едногоривно превозно средство без система за редуциране на броя на работещите цилиндри и мощността може да бъде оборудвано със сервизно съединение в системата за ВНГ.
3.7.4. Допуска се монтирането на сервизното съединение, посочено в т. 3.7.3, когато сервизното съединение е подходящо защитено и не оказва влияние върху нормалното функциониране на системата за ВНГ. Сервизното съединение трябва да бъде комбинирано с отделен херметичен възвратен клапан, който е само за работата на двигателя.
3.7.5. На едногоривните моторни превозни средства, оборудвани със сервизно съединение, в близост до сервизното съединение се поставя следният стикер:
Стикерът трябва да бъде устойчив на въздействието на климатичните условия.
Цветовете и размерите на стикера трябва да отговарят на следните изисквания:
Цветове: Фон: червен. Букви: бял или отражателен бял. Размери: Височина на буквите: ? 5 mm. Дебелина на буквите: ? 1 mm. Широчина на стикера: 70 - 90 mm. Височина на стикера: 20 - 30 mm. Текстът "FOR SERVICE PURPOSES ONLY" трябва да бъде центриран в средата на стикера.
3.8. Идентификация на превозните средства от категории М2 и М3, задвижвани с ВНГ:
3.8.1. На превозните средства от категории М2 и М3, оборудвани със система за ВНГ, се поставя следният стикер:
Стикерът трябва да бъде устойчив на въздействието на климатичните условия.
Цветовете и размерите на стикера трябва да отговарят на следните изисквания:
Цветове: Фон: зелен Рамка: бял или отражателен бял.
Букви: бял или отражателен бял. Размери: Широчина на рамката: 4 - 6 mm. Височина на буквите: ? 25 mm. Дебелина на буквите: ? 4 mm. Широчина на стикера: 110 - 150 mm. Височина на стикера: 80 - 110 mm. Думата "ВНГ" трябва да бъде центрирана в средата на стикера. 3.8.2. Стикерът се поставя отпред и отзад на превозните средства от категории М2 и М3 и отвън на вратите от дясната страна. 4. Допълнителни изисквания
изменение закона за газовите уредби
4.1. Нито един компонент от системата за ВНГ, включително защитните материали, които представляват част от такива компоненти, не трябва да излиза извън външната повърхност на превозното средство, с изключение на пълначното устройство, ако то не излиза с повече от 10 mm извън номиналната линия на каросерията.
4.2. С изключение на резервоара за ВНГ в нито едно напречно сечение на превозното средство не се допуска нито един компонент от системата за ВНГ, включително защитните материали, които представляват част от такива компоненти, да излиза извън долния край на превозното средство, освен ако друга част на превозното средство в радиус 150 mm е разположена по-ниско.
4.3. Нито един компонент от системата за ВНГ не трябва да е разположен в радиус 100 mm от изпускателната система или подобен източник на топлина, освен ако такива компоненти са подходящо защитени от въздействието на топлината. 5. Монтиране на резервоара за гориво
5.1. Резервоарът за гориво трябва да бъде постоянно монтиран в превозното средство и не трябва да бъде монтиран в отделение за двигателя.
5.2. Резервоарът за гориво трябва да бъде монтиран в правилното положение съгласно инструкциите на производителя на резервоара.
5.3. Резервоарът за гориво трябва да бъде монтиран по такъв начин, че да няма контакт метал в метал освен в точките за постоянно монтиране на резервоара.
5.4. Резервоарът за гориво трябва да има точки за постоянно монтиране за закрепването му към моторното превозно средство или резервоарът трябва да бъде закрепен към моторното превозно средство чрез рамката и скоба на резервоара.
5.5. Когато превозното средство е готово за използване, резервоарът за гориво не трябва да е на по-малко от 200 mm над земната повърхност. Това изискване не се прилага, ако резервоарът е подходящо защитен отпред и отстрани и нито една част от резервоара не е разположена по-ниско от тази защитна структура.
5.6. Резервоарът за гориво трябва да бъде монтиран и закрепен по такъв начин, че следните ускорения могат да бъдат абсорбирани (без възникване на повреда), когато резервоарът е пълен:
Превозни средства от категории M1 и N1: - 20 g в посоката на движение; - 8 g хоризонтално перпендикулярно на посоката на движение. Превозни средства от категории M2 и N2: - 10 g в посоката на движение; - 5 g хоризонтално перпендикулярно на посоката на движение. Превозни средства от категории M3 и N3: - 6,6 g в посоката на движение; - 5 g хоризонтално перпендикулярно на посоката на движение. Съответствието с това изискване се удостоверява чрез практическо изпитване или чрез изчислителен метод.
5.7. Когато повече от един резервоар за ВНГ е свързан към една-единствена захранваща тръба, всеки резервоар се оборудва с възвратен клапан, монтиран по посока на дистанционно управляемия работен клапан, а в захранващата тръба се монтира предпазен клапан по посока на възвратния клапан. Подходящ филтър се поставя срещу посоката на възвратния клапан, за да предотврати запушването на възвратния клапан.
5.8. Не се изисква монтирането на възвратен клапан и предпазен клапан, когато налягането на обратния поток от дистанционно управляемия работен клапан в затворено положение надвишава 500 kPa. 6. Принадлежности, монтирани към резервоара за гориво

6.1. Дистанционно управляем работен клапан с ограничителен клапан на резервоара
6.1.1. Дистанционно управляемият работен клапан с ограничителен клапан се монтира директно на резервоара за гориво без никакви междинни връзки.
6.1.2. Дистанционно управляемият работен клапан с ограничителен клапан се регулира по такъв начин, че да се затваря автоматично, когато двигателят не работи, независимо от положението на контактния ключ, и да остава затворен, когато двигателят не работи. 6.2. Пружинен предпазен клапан в резервоара 6.2.1. Пружинният предпазен клапан се монтира в резервоара за гориво по такъв начин, че да е свързан с пространството, където горивото е в газообразно състояние и може да изпуска налягането в атмосферата. Пружинният предпазен клапан може да изпуска налягането в газоизолиращия кожух, когато газоизолиращият кожух отговаря на изискванията на т. 6.5.
6.3. Спирателен клапан за ниво 80 % 6.3.1. Автоматичният ограничител на нивото за зареждане трябва да е подходящ за резервоара за гориво, към който е закрепен, и да е монтиран в подходящата позиция, за да гарантира, че резервоарът не може да се напълни до повече от 80 %.
6.4. Индикатор за ниво 6.4.1. Индикаторът за ниво трябва да е подходящ за резервоара за гориво, към който е закрепен, и да е монтиран в подходящата позиция.
6.5. Газоизолиращ кожух на резервоара 6.5.1. На резервоара за гориво се закрепва газоизолиращ кожух над принадлежностите на резервоара, който отговаря на изискванията на т. 6.5.2 до 6.5.5, освен когато резервоарът е монтиран извън превозното средство и принадлежностите на резервоара са защитени срещу замърсяване и влага.
6.5.2. Газоизолиращият кожух на резервоара трябва да е отворен към атмосферата, когато е необходимо, чрез свързващ маркуч и отвеждащ отвор.
6.5.3. Вентилационният отвор на газоизолиращия кожух трябва да е насочен надолу в точката на извеждане от моторното превозно средство. Въпреки това той не трябва да освобождава налягането в калника и не трябва да е насочен към източници на топлина като изпускателната система.
6.5.4. Всеки свързващ маркуч и отвеждащ отвор в основата на каросерията на моторното превозно средство за вентилиране на газоизолиращия кожух трябва да има минимален светъл отвор 450 mm2. Ако тръба за газ, друга тръба или електрически проводник е монтиран в свързващия маркуч и отвеждащия отвор, светлият отвор също трябва да бъде най-малко 450 mm2.
6.5.5. Газоизолиращият кожух и свързващите маркучи трябва да са херметични при налягане 10 kPa със затворени отвори и без да проявява трайна деформация с максимално допустима скорост на изтичане 100 cm3/h.
6.5.6. Свързващият маркуч трябва да бъде закрепен по подходящ начин към газоизолиращия кожух и отвеждащия отвор, за да се осигури херметичността на съединението. 7. Тръби и маркучи за газ
7.1. Тръбите за газ трябва да са безшевни: от мед, от неръждаема стомана или стомана с антикорозионно покритие.
7.2. Когато се използват безшевни тръби от мед, те трябва да бъдат защитени с гумен или пластмасов предпазен ръкав.
7.3. Външният диаметър на тръбите за газ от мед не трябва да надвишава 12 mm с дебелина на стената най-малко 0,8 mm, а на тръбите за газ от стомана или неръждаема стомана не трябва да надвишава 25 mm, с подходяща дебелина на стената за приложение в газови инсталации.
7.4. Тръбите за газ могат да бъдат изработени и от неметален материал, ако тръбите отговарят на изискванията на приложение 8 от Правило No 67 на ИКЕ/ООН.
7.5. Тръбите за газ могат да бъдат заменени с маркучи за газ, ако маркучите отговарят на изискванията на приложение 8 от Правило No 67 на ИКЕ/ООН.
7.6. Тръбите за газ, различни от неметалните тръби за газ, се закрепват по такъв начин, че да не бъдат подложени на вибрации или натиск.
7.7. Маркучите за газ и неметалните тръби за газ се закрепват по такъв начин, че да не бъдат подложени на натиск.
7.8. В точките на закрепване тръбите или маркучите за газ се захващат с предпазни материали.
7.9. Тръбите или маркучите за газ не се разполагат на местата за

повдигане с крик.
7.10. В точките на преход тръбите или маркучите за газ, независимо дали са, или не са оборудвани с предпазен ръкав, трябва да бъдат обезопасени със защитен материал. 8. Газови съединения между компонентите на системата за ВНГ
8.1. Не се допускат заваръчни или споени връзки и съединения от типа резбово-щуцерно съединение със затягащ пръстен.
8.2. Тръбите за газ се свързват само със съвместими връзки по отношение на корозията.
8.3. Тръбите от неръждаема стомана се свързват само с връзки от неръждаема стомана.
8.4. Разпределителните блокове се произвеждат само от корозионно устойчив материал.
8.5. Тръбите за газ се свързват с подходящи съединения, например: двустранно затягащи се съединения за тръби от стомана, съединения със заоблени от двете страни накрайници или с два фланеца за тръби от мед. Тръбите за газ трябва да бъдат свързани с подходящи връзки. При никакви обстоятелства не се използват съединения, с които може да се повреди тръбата. Налягането, при което се разрушава монтираното съединение, трябва да е същото или по-високо от това на самата тръба.
8.6. Броят на връзките трябва да бъде ограничен до минимум. 8.7. Връзките се правят на места, достъпни за проверка. 8.8. В отделението за пътници или в затворено отделение за багаж тръбите или маркучите за газ не трябва да бъдат повече от разумно необходимото. Това изискване се счита за изпълнено, когато тръбата или маркучът за газ преминава само от резервоара за гориво до една от страните на превозното средство.
8.8.1. В отделението за пътници или в затворено отделение за багаж не се допуска наличието на връзки за провеждане на газ с изключение на:
- връзките на газоизолиращия кожух; - връзките между тръбата или маркуча за газ и пълначното устройство, ако тази връзка е оборудвана с предпазен ръкав, който е устойчив на въздействието на ВНГ, и всяко възможно изтичане на газ се отвежда директно в атмосферата.
8.8.2. Изискванията на т. 8.8 и 8.8.1 не се прилагат за превозни средства от категории М2 и М3, ако тръбите или маркучите за газ и връзките са оборудвани с предпазен ръкав, който е устойчив на въздействието на ВНГ и който е отворен към атмосферата. Отвореният край на предпазния ръкав трябва да бъде разположен в най-ниската точка. 9. Дистанционно управляем спирателен клапан
9.1. Дистанционно управляемият спирателен клапан се монтира на тръбата за газ от резервоара за ВНГ към регулатора за налягане/изпарителя, колкото е възможно по-близо до регулатора за налягане/изпарителя.
9.2. Дистанционно управляемият спирателен клапан може да бъде вграден в регулатора за налягане/изпарителя.
9.3. Независимо от разпоредбите на т. 9.1 дистанционно управляемият спирателен клапан може да бъде монтиран в двигателя на място, определено от производителя на системата за ВНГ, при условие че е предвидена система за връщане на горивото между регулатора за налягане и резервоара за ВНГ.
9.4. Дистанционно управляемият спирателен клапан се монтира по такъв начин, че да прекъсва притока на гориво, когато двигателят не работи или ако превозното средство е оборудвано и с друга горивна система, когато е избрано другото гориво. Допустимо е закъснение от 2 s за диагностични цели. 10. Пълначно устройство
10.1. Пълначното устройство се обезопасява против завъртане и се защитава срещу замърсяване и влага.
10.2. Когато резервоарът за ВНГ е монтиран в отделението за пътници или в затворено отделение за багаж, пълначното устройство се разполага извън превозното средство. 11. Система за избор на гориво и електрическа система
11.1. Електрическите компоненти на системата за ВНГ трябва да бъдат защитени срещу претоварване и най-малко един предпазител се поставя на захранващия кабел. Предпазителят се поставя на познато място, където може да бъде достигнат без използването на инструменти.
11.2. Електрозахранването на компонентите на системата за ВНГ, през които преминава газ, не може да преминава през тръбата за газ.
11.3. Всички електрически компоненти, монтирани в части на системата за ВНГ, където налягането надвишава 20 kPa, се свързват и изолират по

такъв начин, че електрически ток да не преминава по частите, съдържащи газ.
11.4. Електрическите кабели трябва да бъдат подходящо защитени срещу повреда. Електрическите връзки в отделението за пътниците и в отделението за багажа трябва да отговарят на изолационен клас IP 40 съгласно IEC 529. Останалите електрически връзки трябва да отговарят на изолационен клас IP 54 съгласно IEC 529.
11.5. Превозните средства с повече от една горивна система трябва да имат система за избор на горивото, за да гарантира, че във всеки момент двигателят се захранва само с един вид гориво. Допуска се кратко припокриване във времето, за да се осигури превключването.
11.6. Независимо от изискванията на т. 11.5 в случай на двугоривни двигатели се допуска захранването на двигателя с повече от един вид гориво.
11.7. Електрическите връзки и компоненти в газоизолиращия кожух трябва да бъдат конструирани по такъв начин, че да не е възможно възникването на искри. 12. Устройство за освобождаване на налягането
12.1. Устройството за освобождаване на налягането се монтира към резервоара за гориво по такъв начин, че да освобождава налягането в газоизолиращия кожух, когато е предписано наличието на такъв, ако газоизолиращият кожух отговаря на изискванията на т. 6.5.
Раздел IIИзисквания към системата за сгъстен природен газ (СПГ) 1. Определения
За целите на този раздел се прилагат следните определения: 1.1. "Налягане" е относителното налягане спрямо атмосферното налягане, освен ако не е указано друго.
1.2. "Сервизно налягане" е установеното налягане при постоянна температура 15 °С.
1.3. "Изпитвателно налягане" е налягането, на което се подлагат компонентите по време на изпитването.
1.4. "Работно налягане" е максималното налягане, за което са проектирани компонентите и на базата на което се определя тяхната издръжливост.
1.5. "Експлоатационни температури" са максималните стойности на температурите, при които е осигурено безопасното и добро функциониране на компонентите и за които компонентите са проектирани и одобрени.
1.6. "Резервоар (бутилка)" е всеки съд, използван за съхранение на сгъстен природен газ (СПГ). Резервоарът може да бъде:
а) СПГ-1 метален; б) СПГ-2 метална обшивка, усилена с непрекъсната нишка, импрегрирана със смола (увита обшивка);
в) СПГ-3 метална обшивка, усилена с непрекъсната нишка, импрегрирана със смола (изцяло увит);
г) СПГ-4 неметална обшивка с непрекъсната нишка, импрегрирана със смола (изцяло композитен).
1.7. "Принадлежности, монтирани на резервоара" са следните компоненти, които може да са отделни или комбинирани, когато са монтирани на резервоара:
а) ръчен клапан; б) сензор/индикатор за налягане; в) клапан за освобождаване на налягането (изпускателен клапан); г) устройство за освобождаване на налягането (задействано от температурата);
д) автоматичен клапан на резервоара; е) ограничителен клапан; ж) газоизолиращ кожух. 1.8. "Клапан" е устройство, с което може да се регулира притокът на течност.
1.9. "Автоматичен клапан" е клапан, който не се управлява ръчно. 1.10. "Автоматичен клапан на резервоара" е автоматичен клапан, неподвижно закрепен към резервоара, който управлява притока на газ към горивната система. Автоматичният клапан на резервоара също се нарича дистанционно управляем работен клапан.
1.11. "Възвратен клапан" е автоматичен клапан, който позволява притока на газ само в една посока.
1.12. "Ограничителен клапан" е устройство, което автоматично прекъсва или ограничава притока на газ, когато притокът превиши зададена

проектна стойност.
1.13. "Ръчен клапан" е ръчен клапан, неподвижно закрепен към резервоара. 1.14. "Клапан за освобождаване на налягането (изпускателен клапан)" е устройство, което не позволява налягането по посока на потока да превиши предварително зададена стойност.
1.15. "Сервизен клапан" е спирателен клапан, който е затворен само при ремонт на превозното средство.
1.16. "Филтър" е предпазен екран, който премахва чуждите частици от газовия поток.
1.17. "Съединение" е връзката, използвана в една система от тръбопроводи, тръби или маркучи.
1.18. "Гъвкав горивопровод" е гъвкав тръбопровод или маркуч, през който протича природният газ.
1.19. "Твърд горивопровод" е горивопровод, който не е проектиран да се огъва при нормална експлоатация и през който протича природният газ.
1.20. "Газоподаващо устройство" е устройство за подаване на гориво във всмукателния колектор на двигателя (карбуратор или впръсквач).
1.21. "Газовъздушен смесител" е устройство за смесване на газообразното гориво и входящия въздух за двигателя.
1.22. "Впръсквач на газ" е устройство за подаване на газообразно гориво в двигателя или свързаната всмукателна система.
1.23. "Регулатор на дебита на газ" е устройство за ограничаване притока на газ, монтирано по посока на потока след регулатора за налягане, контролиращо притока на газ към двигателя.
1.24. "Газоизолиращ кожух" е устройство, което отвежда пропуските на газ извън превозното средство, включително газовентилационния маркуч.
1.25. "Индикатор за налягане" е устройство под налягане, което показва налягането на газа.
1.26. "Регулатор за налягане" е устройство за регулиране на налягането, с което газообразното гориво се подава към двигателя.
1.27. "Устройство за освобождаване на налягането (задействано от температурата)" е устройство за еднократна употреба, задействано от повишена температура, което изпуска газ, за да защити резервоара от разрушаване.
1.28. "Устройство за освобождаване на налягането (задействано от налягането)" е устройство за еднократна употреба, задействано от повишено налягане, което предотвратява повишаването на налягането по посока на потока над предварително определена стойност.
1.29. "Устройство или гнездо за пълнене" е устройство, монтирано извън или в отделението за двигателя на превозното средство, използвано за пълнене на резервоара на зарядна станция.
1.30. "Електронен блок за управление" е устройство, което управлява подаването на газ към двигателя и други параметри на двигателя и автоматично затваря автоматичния клапан от съображения за безопасност. 2. Устройство на системата за СПГ
2.1. Системата за СПГ трябва да съдържа най-малко следните компоненти: 2.1.1. Резервоар (бутилка). 2.1.2. Индикатор за налягане или индикатор за ниво на горивото. 2.1.3. Устройство за освобождаване на налягането (задействано от температурата).
2.1.4. Автоматичен клапан на резервоара. 2.1.5. Ръчен клапан. 2.1.6. Регулатор за налягане. 2.1.7. Регулатор на дебита на газ. 2.1.8. Устройство за ограничаване на дебита. 2.1.9. Газоподаващо устройство. 2.1.10. Устройство или гнездо за пълнене. 2.1.11. Гъвкав горивопровод. 2.1.12. Твърд горивопровод. 2.1.13. Електронен блок за управление. 2.1.14. Съединения. 2.1.15. Газоизолиращ кожух за компонентите, монтирани в отделението за пътници и багаж. Когато е предвидено газоизолиращият кожух да се разруши в случай на пожар, устройството за освобождаване на налягането може да бъде покрито от газоизолиращия кожух.
2.2. Системата за СПГ може да включва и следните компоненти: 2.2.1. Възвратен клапан.
екология
2.2.2. Клапан за освобождаване на налягането. 2.2.3. Филтър за СПГ. 2.2.4. Сензор за температура и/или налягане. 2.2.5. Система за избор на гориво и електрическа система. 2.2.6. Устройство за освобождаване на налягането (задействано от налягането).
2.2.7. Допълнителен автоматичен клапан, който може да бъде комбиниран с регулатора за налягане. 3. Общи изисквания
3.1. Системата за СПГ, монтирана на превозното средство, трябва да функционира по добър и безопасен начин при работното налягане и експлоатационните температури, за които е проектирана и одобрена.
3.2. Всички части на системата трябва да притежават одобряване на типа за индивидуални части съгласно част I от Правило No 110 на ИКЕ/ООН.
3.3. Материалите, използвани в системата, трябва да са подходящи за използване с СПГ.
3.4. Всички части на системата трябва да са закрепени по подходящ начин. 3.5. Не се допускат никакви течове от системата за СПГ. 3.6. Системата за СПГ трябва да бъде монтирана по такъв начин, че да има възможно най-добрата защита срещу повреда, като повреда, дължаща се на движещите се части на превозното средство, удар, остъргване или товарене, разтоварване или преместване на товара на превозното средство.
3.7. Не се допуска свързването на каквито и да е уреди към системата за СПГ, освен тези, стриктно необходими за правилното функциониране на двигателя на моторното превозно средство.
3.7.1. Независимо от изискванията на т. 3.7 превозните средства могат да бъдат оборудвани с отоплителна система за отопление на отделението за пътници и/или товарното пространство, която е свързана със системата за СПГ.
3.7.2. Допуска се монтирането на отоплителната система, посочена в т. 3.7.1, когато отоплителната система е подходящо защитена и не оказва влияние върху нормалното функциониране на системата за СПГ.
3.8. Идентификация на превозните средства от категории М2, и М3, задвижвани с СПГ.
3.8.1. На превозните средства от категории М2 и М3, оборудвани със система за СПГ, се поставя следният стикер:
Стикерът трябва да бъде водоустойчив. Цветовете и размерите на стикера трябва да отговарят на следните изисквания:
Цветове: Фон: зелен. Рамка: бял или отражателен бял. Букви: бял или отражателен бял. Размери: Широчина на рамката: 4 - 6 mm. Височина на буквите: ? 25 mm. Дебелина на буквите: ? 4 mm. Широчина на стикера: 110 - 150 mm. Височина на стикера: 80 - 110 mm. Думата "СПГ" трябва да бъде центрирана в средата на стикера. 3.8.2. Стикерът се поставя отпред и отзад на превозните средства от категории М2 и М3 и отвън на вратите от дясната страна. 4. Допълнителни изисквания
4.1. Нито един компонент от системата за СПГ, включително защитните материали, които представляват част от такива компоненти, не трябва да излиза извън външната повърхност на превозното средство, с изключение на пълначното устройство, ако то не излиза с повече от 10 mm от мястото

му на закрепване.
4.2. Нито един компонент от системата за СПГ не трябва да е разположен в радиус 100 mm от изпускателната система или подобен източник на топлина, освен ако такива компоненти са подходящо защитени от въздействието на топлината. 5. Монтиране на резервоара за гориво
5.1. Резервоарът за гориво трябва да бъде постоянно монтиран в превозното средство и не трябва да бъде монтиран в отделението за двигателя.
5.2. Резервоарът за гориво трябва да бъде монтиран по такъв начин, че да няма контакт метал в метал, освен в точките за постоянно монтиране на резервоара.
5.3. Когато превозното средство е готово за използване, резервоарът за гориво не трябва да е на по-малко от 200 mm над земната повърхност. Това изискване не се прилага, ако резервоарът е подходящо закрепен отпред и отстрани и нито една част от резервоара не е разположена по-ниско от тази защитна структура.
5.4. Резервоарът за гориво трябва да бъде монтиран и закрепен по такъв начин, че следните ускорения могат да бъдат абсорбирани (без възникване на повреда), когато резервоарът е пълен:
Превозни средства от категории M1 и N1: - 20 g в посоката на движение; - 8 g хоризонтално перпендикулярно на посоката на движение. Превозни средства от категории M2 и N2: - 10 g в посоката на движение. - 5 g хоризонтално перпендикулярно на посоката на движение. Превозни средства от категории M3 и N3: - 6,6 g в посоката на движение; - 5 g хоризонтално перпендикулярно на посоката на движение. Съответствието с това изискване се удостоверява чрез практическо изпитване или чрез изчислителен метод.
6. Принадлежности, монтирани към резервоара за гориво:

Следва продължение:

НАРЕДБАТА МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК - КЛИК....