AutoGas - газови инжекциони
Велико Търново: 0876 994 406 Хасково: 0886 425 912

LPG и неговите характеристики


Какво е пропан-бутан? 
Пропан-бутанът, известен също като LPG /съкращение от първите букви на английските думи втечнен петролен газ/ представлява смес от леки въглеводороди – пропан (C3H8) и бутан (C4H10), които се намират в газообразно агрегатно състояние при атмосферна температура и налягане. 


Получаване: 
Извлича се от находища на петрол и природен газ, приблизително 60% от световния добив, а също така около 40% се добива при преработката на нефт в рафинерии. 

Употреба: 
Отличава се с изключително разнообразен набор от приложения: милиони домове, офиси и ферми разчитат него за покриване на голяма част от енергийните си нужди. Непрекъснато се увеличава значението му и като алтернативно транспортно гориво – 5.5 млн. превозни средства по цял свят се захранват с пропан-бутан. В този случай потребителите са привлечени от по-дългия живот на двигателя на автомобила, който осигурява употребата на пропан-бутан, както и от по-ниските експлоатационни разходи. Индустриалният сектор не прави изключение: сред промишлените потребители на пропан-бутан са предприятия от металургичната, керамичната, стъкларската, текстилната, хартиената и много други индустрии, при които е от особено значение точния контрол на температурата, лесното съхранение на енергоносителя и чистото изгаряне. Както и останалите нефтопродукти, пропан-бутанът също намира приложение като суровина в химическата промишленост. 

Предимства: 
Прост химичен строеж на LPG, като основните му съставки пропан (С3Н8) и бутан (С4Н10) имат различни температури на кипене: 45оC за пропана и 0оC за бутана. 
При малко увеличение на налягането или намаление на температурата, пропан-бутанът се втечнява, което позволява лесно съхранение и транспортиране. 
Пропан-бутанът се пренася в течно състояние, а се използва под формата на газ. Това позволява в малък обем да се събере голямо количество енергия – около 12 000 килокалории в един килограм. 
Отсъствието на сяра и ниските емисии на азотни окиси, токсини и фини частици, които се отделят при горене на традиционните горива, превръщат пропан-бутана в един от най-екологично чистите източници на енергия в съвременния свят. 

Партньор на алтернативните енергоизточници: 
Пропан-бутанът се явява не конкуренция, а уникален партньор на възобновимите източници на енергия като слънчевата и вятърната. Автоматичното превключване на съоръженията при необходимост го превръщат в безценен помощник, добавящ топлина или енергия точно когато и колкото това е необходимо. 

Пропан-бутанът и новите технологии: 
В търсенето на по-чисти и по-ефективни източници на енергия на основата на пропан-бутана се разработват нови технологии: горивните клетки и микротурбините. Горивните клетки генерират енергия и топлина на основата на горива чрез електрохимичен процес вместо чрез изгаряне. Клетката превръща химичната енергия на водорода и кислорода в електрическа. Микротурбините предлагат много ниски нива на емитиране на азотни окиси, висока ефективност при използване на отпадъчна топлина и преносимост, която позволява добив на електричество почти навсякъде