AutoGas - газови инжекциони
Велико Търново: 0876 994 406 Хасково: 0886 425 912

Как се определя разходът на газ?


Това е първият въпрос, който си задава собственикът на газов автомобил. Не е тайна, че финансовата страна е в основата на преоборудването на автомобила за работа с газ.
При използване на ВГПБ трябва да се има предвид, че този газ има голям коефициент на обемно разширение и към него не бива да се подхожда както при работа с традиционните горива.
Известно е, че разходът на гориво се влияе от редица фактори, повечето от които не зависят от собственика на автомобила:
• плътност на течната фаза - зависи от температурата на газа и фракционния му състав. Този състав е произволен (при всяка доставка е различен в условията на неконтролирания от никого газов пазар!!!);
• състояние на газовите колонки (не са редки случаите, когато в бутилка с вместимост 60 1 се зарежда 63 литра течен газ - това се обяснява с по-високо налягане на помпите при тяхната работа , което е пълна глупост);
• състояние на двигателя - въздушен филтър, свещи, общо техническо състояние на бутало-цилиндровата група, запалителната уредба и др.
След като тези особености по някакъв начин са овладени, подходът за определяне на разхода на газ е следният:
газовата бутилка трябва да е съвсем празна (да няма течна фаза газ);
запълва се с максималната й вместимост (80 - 85% от геометричният й обем) до задействане на предпазната система, като се записва количеството зареден газ;
трябва да се изразходи цялото количество газ (до изчерпване на течната фаза);
пресмята се изминатият пробег в km от запълването на бутилката до изчерпването й;
разходът на гориво на 100 km пробег се пресмята по формулата: разход гориво = количество заредено гориво (1) / изминат пробег (km) По тази формула се определя разходът в 1 / 100 km.
Всички други методи (освен използването на специален газов разходомер) водят до грешки в пресмятането.
Aко разходът на гориво е по-голям с 10 - 20% от разхода на бензин. задължително да се потърся спепнализнран газов сервиз, където да се открият и отстранят причините за това.