AutoGas - газови инжекциони
Велико Търново: 0876 994 406 Хасково: 0886 425 912

Експлоатация на газова уредба.


Ползвателят на Автомобилна газова уредба е длъжен: 

1.Да дава газовата уредба за ремонт само на лица, получили разрешение за тази дейност. 
2.Преди да влезе в автомобилната газова станция да преустанови тютюнопушенето в автомобила и да изключи всички уреди, които могат да предизвикат искра при работата си – радиокасетофони, мобилни телефони и др., а преди да започне зареждането на автомобила с газ да изключи двигателя на автомобила. 
3.При наличие на пропуски на газ незабавно да изгаси двигателя на автомобила, да преустанови всички дейности, свързани с искрообразуване или свързани с пламък, и да проветри купето на автомобила и обгазените помещения – гараж, работилница и др. 
4.Да проверява периодично с пяна херметичността на газовите връзки и закрепването на резервоара. 
5.Да не се позволява прегряване на резервоара от въздействието на преки слънчеви лъчи. 
6.Да не се допуска елементите на Автомобилната газова уредба, с изключение на изпарителя да се нагряват до температура по-висока от 50 градуса. 
7.Да не допуска пълнене на резервоара над 80% от обема му. 
8.Да познава устройството на Автомобилната газова уредба и характеристиките на използваното гориво. 
9.Да спазва сроковете за проверка на Автомобилната газова уредба. 
10.Да не извършва ремонтни дейности по Автомобилната газова уредба 
11.Да подменя въздушния филтър на всеки 5 до 7 хиляди километра. 
12.Да следи за състоянието на електрическата уредба и високоволтовата запалителна система на автомобила. 
13.Изправното действие и настройката на предпазния клапан на Автомобилната газова уредба се проверяват най-малко веднъж на 24 месеца от лицето извършило техническия преглед на уредбата. Проверката се документира.

Ползвателят е длъжен да прекрати незабавно ползването на Автомобилната газова уредба при: 

1.Повишаване на налягането или температурата на резервоара над допустимите стойности, посочени в техническата документация, като преди това отведе автомобила от зоната с повишената температура; 
2.Откриване на деформации, дефекти или пропуски на газ елементите под налягане и в съединенията; 
3.Изместване или повреда на укрепващите елементи; 
4.Наличие на неизправно предпазно устройство; 
5.Неизправност на спирателната или регулиращата арматура; 

Действия при ПТП: 

1.Спира се двигателя на автомобила; 
2.Изключват се всички електрически консуматори, за да се предотврати пожар вследствие на късо съединение; 
3.Затварят се винтилите на арматурния блок на резервоара 
4.Разкачат се клемите на акумулатора; 
5.Автомобила се транспортира с рапатрак до автосервиз 

Действия при пожар: 

1.Извършват се действията, описани в точка 1,2 и 3. 
2.Пресича се пътя на пожара, така че да не се разпространява към резервоарите с бензин и газ. 
3.След като се изгази пожара се разкачат клемите на акумулатора 
4.Автомобилът се транспортира с рапатрак до автосервиз. 

Ползвателят на Автомобилна газова уредба и собствениците на гаражи не трябва да допускат паркиране на автомобили с автомобилна газова уредба в гаражи, които не отговарят на следните изисквания: 

1.Гаражите за автомобилите с автомобилна газова уредба трябва да имат постоянно действаща вентилация; 
2.Подземните гаражи, в които могат да се паркират автомобили с автомобилна газова уредба, трябва да имат: а)вентилация с най-малко трикратен въздухообмен за 1h б)автоматично задействаща се аварийна вентилация във взривозащитено изпълнение в)газсигнализатор.