AutoGas - газови инжекциони
Велико Търново: 0876 994 406 Хасково: 0886 425 912

Автомобилна газова уредба, авто газ (LPG) - обща информация


Авто газ (L.P.G.) - алтернативното гориво
L.P.G. (Liquefied Petroleum Gas) e гориво с основни компоненти пропан и бутан, което при нормални температура и налягане е в газообразно състояние, а при повишено налягане - в течно състояние.
Основни предимства на използването на L.P.G. като автомобилно гориво:
· Горивото L.P.G. постъпва в двигателя в газообразно състояние, поради което не отмива масления филм от стените на цилиндрите и не разрежда маслото в картера. Това намалява износването на цилиндрите и увеличава експлоатационния ресурс на двигателя.
· L.P.G. лесно се смесва с въздуха и равномерно пълни цилиндрите на двигателя с еднородна гориво-въздушна смес, поради което двигателят работи устойчиво и тихо. Гориво-въздушната смес изгаря почти напълно, поради което не се образува нагар по буталата, клапаните и запалителните свещи. Срокът за смяна на свещите се увеличава значително.
· Високото октаново число на L.P.G. (103 - 105) практически изключва появата на изключително вредните за двигателя детонации.
· Използването на L.P.G. води до значително намаляване на вредните вещества, съдържащи се в изгорелите газове и способства за опазване на околната среда. L.P.G. не съдържа олово и сяра, които повреждат катализатора на автомобила и ламбда сондата.
· L.P.G. изгаря малко по-бавно в сравнение с бензина, поради което се намалява натоварването на буталната група и коляновия вал, но се намаляват (2 - 5%) и динамичните свойства на двигателя. Препоръчва се предварението на момента на запалване да се увеличи с 3 - 5° , с което частично се компенсира намалената динамика на автомобила.
· Цената на L.P.G. е значително по-ниска от тази на бензина и могат да се реализират икономии.
Недостатъци:
· Монтирането на допълнителен резервоар за гориво намалява обема на багажника и увеличава масата на автомобила.
· Намалява се мощността на двигателя с 5 - 7 % и динамичните качества на автомобила.
· Зареждането с гориво отнема повече време.


Основни компоненти на А.Г.У.
   L.P.G. редуктор-изпарител 
За нормалната работа на двигателя втечненият в резервоара автогаз е необходимо предварително да се преобразува в газообразно състояние чрез изпаряване и след това налягането му да се редуцира до стойности близки до атмосферното налягане. Тези функции се изпълняват от редуктор-изпарителя, в който се съчетават един топлообменник и един най-често двустепенен мембранен редуктор на налягане.
 Електромагнитен вентил за газ 
Нормално затворен спирателен вентил, работещ на електромагнитен принцип. Монтира се на тръбопровода подаващ газово гориво към редуктора. Обикновено е снабден и с филтър за газовото гориво.
 Електромагнитен вентил за бензин 
Нормално затворен спирателен вентил, работещ на електромагнитен принцип, монтиран на бензинопровода към карбуратора.
 Превключвател газ / бензин 
Електрически превключвател управляващ електромагнитните вентили. Монтира се на арматурното табло и позволява на водача да избира режима на работа - на газ или на бензин.
Смесител 
Служи за смесване на газовото гориво с въздух за образуване на гориво въздушната смес. Може да се монтира над карбуратора (във въздушния филтър) или в средната част на карбуратора
Резервоар 
Съд за съхранение на газовото гориво, разчетен на работно налягане 1,6МРа (изпитвателно налягане 2,4МРа). Като съд под налягане подлежи на надзор. Основно правило за безопасност е изискването резервоарът да се запълва не повече от 80% от обема му. За осигуряване на това изискване към резервоара се монтира специално устройство (мултиклапан). Освен устройството за ограничаване на запълването мултиклапана е снабден с два спирателни вентила, нивомер и сонда.
Екологична ламбда система 
Микропроцесорна система за управление на състава на гориво въздушната смес, с цел намаляване на вредните емисии на изгорелите газове. Може да се използва в автомобилите, снабдени с катализиращи устройства и Ламбда сонда.
  
Схеми на А.Г.У.
АГУ първо поколение
     Това са класическите автомобилни газови уредби, състоящи се от резервоар за гориво (втечнен газ LPG), електромагнитни вентили за газ и за бензин, превключвател газ/бензин, редуктор-изпарител и смесител.
            

 АГУ второ поколение
Този вид автомобилни газови освен компонентите на класическите АГУ от I поколение съдържат още електронен блок за управление (най-често микропроцесорен), който в зависимост от температурата, от честотата на въртене на коляновия вал и от състава на изгорелите газове управлява чрез малък стъпков двигател състава на гориво-въздушната смес, постъпваща в цилиндрите на двигателя. В резултат от оптимизирането на съотношението гориво / въздух се подобрява изгарянето и значително се намаляват вредните емисии в изгорелите газове.
           

 АГУ трето поколение
При автомобилните газови уредби от III поколение се осъществява директно впръскване на газовото гориво (газов инжекцион). Освен резервоар за гориво, електромагнитни вентили и превключвател газ/бензин, съдържат още редуктор, горивен дистрибутор (газов разпределител), газови инжектори и електронен блок (микропроцесорна управляваща система).
 
 
Някои модели LPG редуктори

 
АТ90
FOX
BRC  
AT90P- Вакуумен редуктор за карбураторни двигатели   
AT90E - Електронен редуктор за карбураторни и инжекционни двигатели   
AT90T - Електронен редуктор за двигатели с турбокомпресор  
FOX  -   Електронен редуктор за карбураторни и инжекционни двигатели
Aspirato  
88 Automatic
MARINI  
Aspirato - Вакуумен редуктор за карбураторни двигатели с обем до 1800 сс и мощност до 90 kW  
Aspirato Maggiorato- Вакуумен редуктор за карбураторни двигатели с обем от 2000 до 4000 сс и мощност от 97 до 136 kW  
88 Automatic - Електронен редуктор за карбураторни и инжекционни двигатели с обем до 1800 сс и мощност до 90 kW  
88 Automatic Maggiorato - Електронен редуктор за карбураторни и инжекционни двигатели с обем от 2000 до 4000 сс и мощност от 97 до 136 kW

 Важно условие за нормалната работа на АГУ е при неработещ двигател от LPG редуктора да не изтича гориво към двигателя. В зависимост от начина по който се осъществява това, LPG редукторите биват вакуумни и електронни. 
    При вакуумните редуктори прекъсването на горивото се осъществява от мембранен елемент с пружина, управляван от разреждането в смукателния колектор на двигателя. От редуктора към двигателя може да се подава гориво само при наличие на вакуум в смукателния колектор, т.е. само при работещ двигател. При отсъствие на вакуум изходният клапан на редуктора остава затворен. Вакуумните редуктори са подходящи за привеждане на работа с газово гориво на карбураторни двигатели. 
    При електронните редуктори прекъсването на горивото се осъществява от електромагнитен вентил, монтиран на редуктора, който се управлява от електронен блок. Електронните редуктори са подходящи за привеждана на работа с газово гориво както на карбураторни така и на инжекционни двигатели. Те се използват и при двигателите, снабдени с катализиращи устройства.