AutoGas - газови инжекциони
Велико Търново: 0876 994 406 Хасково: 0886 425 912

AGR – система за рециркулация на отработените газове


AGR – система за рециркулация на отработените газове

екологични норми при газовите уредби  Системата AGR служи за намаляване на съдържанието на азотните окиси в отработените газове. Нейното наименование идва от английски: EGR (Exhaust Gas Recirculation) и представлява технология EGR за намаляване на вредните емисии в атмосферата, когато отработените газове се връщат обратно с въздух в горивната камера (с междинно охлаждане). Тази система е надежден и изпитан метод за снижаване на количеството на вредните вещества. Експлоатацията и управлението на системата за рецилкулация се осъществява чрез самодиагностика.
Поради смесването на отработените газове намалява съдържанието на кислород в гориво-въздушната смес и по този начин се намалява температурата на горене в цилиндрите. Тъй като вредният въглероден окис (NOx) възниква главно при по-високи температури и налягане, концентрацията на азотните оксиди (NOx), отделяни в околната среда, може да бъде намалено до 50%. Освен това при дизеловите двигатели образуването на частиците на сажди намалява с около 10%.
AGR технологията намалява количеството на вредните азотни окиси непосредствено в горивната камера, като по този начин няма нужда от използването на допълнителни системи за неутрализиране на отработените газове. Чрез системата се оптимизира съставът на горивната смес и това оказва влияние върху целия диапазон на работната скорост на двигателя, позволяваща използването на максимална възможна мощност при високи обороти. С цел да се гарантира изпълнението на изискванията по отношение на съдържанието на отработените газове, при проектирането на двигателя се монтира топлообменник, за охлаждане на отработените газове, който свързва два турбокомпресора.
Решението, което предлага системата, може да подобри ефективността двигателя. Технологиите AGR за намаляване на емисиите на вредни вещества изисква специален катализатори на изпускателната уредба (за Евро 4 и 5), които са разположени в тяхната конструкция. Твърдите частици се депозират в тях, след което се изгарят.